Gàidhlig

’S e iris air-loidhne a th’ ann an Lèirmheas Leabhraichean Ghlaschu (ISSN 2053-0560) a tha a’ foillseachadh sgrùdadh, aistean, agallamhan, agus altan air an eadar-theangachadh. Tha LLG toilichte sgrìobhadh ùr fhoillseachadh ann an cànanan na h-Alba air fad: Beurla, Gàidhlig, agus Albais.

Tha ùidh againn ann an iomadach seòrsa sgrìobhadh, ach tha sinn dualtach a bhith brosnachadh sgrìobhadairean a tha ann an dòigh air an iomall no nach d’ fhuair aire gu leòr gu ruige seo (Tha tòrr rùm ann mar thà far am bi leabhraichean malairteach le taighean-fhoillseachaidh mòra lèirmheasan ri fhaighinn!). Chan e riaghailt rag a th’ ann ge-tà, agus tha sinn deònach lèirmheasan fhoillseachadh cha mhòr air cuspair sam bith, cho fad ’s a tha argamaid an ùghdair calma gu leòr.

’S e prìomh-amas againn am bèarn a th’ ann airson sgrùdadh cùramach is cothromach a lìonadh, ach tha sinn a’ foillseachadh sgrìobhadh cruthachail cuideachd, gu h-àraid rosg goirid, bàrdachd, agus sgrìobhadh ann an cruthan measgaichte no le eileamaidean radharcach. Thoiribh an aire, ge-tà, gu bheil sinn a’ gabhail ri tagraidhean cruthachail a thàinig tro ghairm no coimisean sònraichte a-mhàin. Thoiribh an aire puingean eile cuideachd, mar a tha iad air am mìneachadh anns na leanas.

Ar lèirsinnTha sinn ag iarraidh àrd-ùrlar agus coimhearsnachd fhosgailte is fhàilteach a stèidheachadh, airson sgrìobhadairean agus an obair aca, bho Ghlaschu agus bho àiteachan eile.

Le fosgailte, tha sinn a’ ciallachadh gum bi sinn an-còmhnaidh a’ cur fàilte air lèirmheasan ùra agus air molaidhean a thaobh modhan-sgrìobhaidh is cuspairean airson ar làrach-lìn.

Air sgàth ’s gur h-e iris air-loidhne a th’ ann an LLG (agus bu chaomh leinn a cumail ann an cruth didseatach), chan eil cuingealachd againn a thaobh cunntas fhaclan agus cunntas dhuilleagan mar a tha aig irisean clò-bhuailte. Tha sin a’ ciallachadh gun urrainn dhuinn rùm gu leòr a thoirt do luchd-sgrìobhaidh, gus am bi cothrom aca a bhith ag ràdh dè tha fa-near dhaibh agus ann an dòigh a tha freagarrach dhaibh.

Le fàilteach, tha sinn a’ ciallachadh gu bheil sinn ag iarraidh cothrom a thoirt do sgrìobhadairean bho choimhearsnachd sam bith. Gu h-àraid, tha sinn ag iarraidh guthan bho chlas-obrach agus sgrìobhadairean a thogadh fo ana-cothrom sòiseo-eaconomach a bhrosnachadh.

Bho Ghlaschu agus àiteachan eile: tha sinn a’ ciallachadh gu bheil ùidh againn ann an eadar-theangachadh agus gu bheil sinn deònach tagraidhean fhaighinn bho sgrìobhadairean a tha stèidhichte cho fad air falbh ’s a ghabhas, agus a bhith ag obair còmhla riutha.

Tha sinn a’ creidsinn gur h-e baile eadar-nàiseanta a th’ ann an Glaschu, gu bheil e air a bhith eadar-nàiseanta fad linntean, agus gu bheil neartan eachdraidheil aig a’ bhaile seo a dh’èirich bho iomadachd agus dìcheall a bhith ag ionnsachadh bho bheachdan agus bho chleachdaidhean cultarail ùra agus a bhith a’ gabhail riutha. Tha sinn ag iarraidh a’ chomhair seo a thoirt gu obair LLG.

Thairis air ùine, tha sinn ’n dùil gum faic sibh aontachd eadar na tha sinn a’ foillseachadh agus na h-amasan sin. Mura faic, leigibh fios thughainn. Tha sinn an-còmhnaidh deònach beachdan fhaighinn air na rinn sinn.

Bidh mearachdan a’ nochdadh. Tha obair na h-iris ùr dhuinn, tha sinn ag ionnsachadh tron obair fhèin, agus chan eil sinn ’n dùil gun tèid a h-uile rud mar bu chòir fad na h-ùine.

Mar sin, ma tha sibh den bheachd nach eil sinn a’ cumail ris na h-amasan seo, bhiomaid toilichte cluinntinn bhuaibh. Tha sinn a’ gealltainn gum faigh duine sam bith a tha ag iarraidh rudeigin a dh’fhoillsich sinn a chur fo dheasbad cothrom freagairt, gun chuingealachd.

Gu seach àraidh, tha sinn a’ gealltainn a bhith modhail agus a bhith a’ feuchainn, anns an obair againn air fad, ceanglaichean ribhse, ar luchd-leughaidh agus luchd-sgrìobhaidh, a bhrosnachadh agus a leasachadh. Tha sibhse cudromach, chan eil sinne. Nuair a tha sinn a’ bruidhinn mu LLG mar àrd-ùrlar, tha sinn ann an dha-rìribh – tha sinn deònach ur togail agus rùm a thoirt dhuibh. Le ùine, chithear dè cho soirbheachail ’s a tha sinn. Anns an eadar-ghreis –

Tapadh leibh airson taic a thoirt do LLG!


Tagraidhean

Tha sinn an-còmhnaidh toilichte lèirmheasan, molaidhean airson lèirmheasan, agus tagraidhean airson sgrùdadh fhaighinn, gu h-àraid pìosan sgrùdaidh nas fhaide. A thaobh sgrìobhaidhean eile, chan eil sinn a’ gabhail ri tagraidhean

Tha sinn duilich nach urrainn dhuinn aig an àm seo pàigheadh a thoirt do luchd-sgrìobhaidh, oir an-dràsta, chan eil LLG a’ dèanamh prothaid agus chan eil an iris a’ faighinn taic-airgid sam bith. Tha fios againn nach eil sin seasmhach sa cheann fhada, no fiù ’s anns an aithghearrachd, agus tha sinn a’ dèanamh ar dìcheall an suidheachadh seo atharrachadh.

Tha sinn toilichte fiosrachadh fhaighinn bho thaighean-fhoillseachaidh (tro phost-d a-mhàin) mu leabhraichean a tha ri thighinn agus tha sinn taingeil airson lethbhreacan-lèirmheis, ach chan eil àireamh nan luchd-lèirmheis againn neo-chrìochnaichte, agus feumaidh iadsan a bhith saor agus deònach, oir ’s e obair saor-thoileach a th’ ann. Mar sin, thoiribh an aire nach eil sinn an-còmhnaidh comasach lèirmheasan a chur air dòigh airson gach leabhar a thàinig thugainn gun iarraidh. Bidh gairmean ann airson modhan-sgrìobhaidh sònraichte (rosg goirid, aistean sgrùdaidh, msaa) tron bliadhna.

Cha bhi sinn a’ leughadh thagraidhean cruthachail a thàinig gun iarraidh (gun cheangal ri gairm shònraichte). Bidh gairmean a’ nochdadh air na meadhanan sòisealta againn, Instagram agus Twitter – carson nach cùm sibh sùil orra.


Fios

Tha fàilte oirbh fios a chur thugainn aig gaidhlig.grb [at] outlook [dot] com no ar leantainn air Instagram agus Twitter: @GlasgowRevBooks